Mapa strony LOGOWANIE DLA PRZEDSTAWICIELADo pobrania 
Strona główna  / Odszkodowania / Ubezpieczenie obowiązkowe OC / OC Zielona Karta

Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym Sp. z o.o.
OC Zielona Karta

OC Zielona Karta - Podstawowe Informacje

Opis ubezpieczenia :

Zielona Karta to obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, przeznaczonym dla osób zamierzających wyjechać za granicę. Po wykupieniu tego ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje całą odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez ubezpieczony samochód poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Zielona Karta jest niczym innym jak polisą OC w ruchu zagranicznym.
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym określone jest przez prawo miejsca zdarzenia. Jeśli suma gwarancyjna, przewidziana prawem miejsca zdarzenia, jest niższa od sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia lub warunki przewidziane prawem miejsca zdarzenia mają węższy zakres niż warunki ustalone w umowie ubezpieczenia, TU zazwyczaj pokrywa zobowiązanie do sumy gwarancyjnej i w zakresie warunków określonych w dokumencie ubezpieczenia.
Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów zarejestrowanych w Rzeczpospolitej Polskiej.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres wskazany przez posiadacza pojazdu z tym, że okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 15 dni i dłuższy niż 12 miesięcy.

Nazwa ubezpieczenia "Zielona Karta" wzięła się od koloru formularza, na którym zawarta jest umowa. Zielona Karta należy do ubezpieczeń obowiązkowych przy wyjazdach zagranicznych.

Ochrona ubezpieczeniowa :
Ubezpieczenie Zielona Karta obejmuje odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Zielona Karta określana jest mianem certyfikatu. Drukowana jest według wzoru obowiązującego we wszystkich krajach członkowskich, w identycznym układzie graficznym, zawsze w kolorze zielonym. Drukowana jest w języku narodowym kraju biura drukującego oraz jednym z dwóch oficjalnych języków systemu: angielskim lub francuskim.

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w Unii Europejskiej :
Od 01.05.2004 na podstawie Art. 25 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych terytoria za które odpowiadają Biura – Sygnatariusze Porozumienia Wielostronnego objęte będą na zasadzie wzajemności pokryciem ubezpieczeniowym wynikającym z krajowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Oznacza to, że posiadacze pojazdów zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne nie muszą legitymować się Zieloną Kartą na terenie poniżej wyszczególnionych krajów :

 • Austria
 • Hiszpania
 • Polska
 • Belgia
 • Holandia
 • Słowacja
 • Chorwacja
 • Irlandia
 • Słowenia
 • Cypr
 • Islandia
 • Szwajcaria
 • Czechy
 • Litwa
 • Szwecja
 • Dania
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Estonia
 • Łotwa
 • Wielka Brytania
 • Finlandia
 • Malta
 • Włochy
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Norwegia

Ubezpieczenie OC obejmuje również następujące terytoria, za które zgodnie z Porozumieniem Wielostronnym, odpowiadają Biura - Sygnatariusze Porozumienia :

 • Channel Islands, Gibraltar i Wyspa Man (The Isle of Man) - Biuro Brytyjskie
 • Lichtenstein - Biuro Szwajcarskie
 • Wyspy Faroe - Biuro Francuskie
 • Monako - Biuro Francuskie
 • San Marino - Biuro Włoskie

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?
Najczęściej jest bezpłatna dla ubezpieczonych w zakresie OC w tym samym TU.

Wysokość składki uzależniona jest od :

 • okresu ubezpieczenia;
 • rodzaju pojazdu;
 • pojemności silnika;
 • docelowego kraju podróży.

Wyłączenia od umowy :
   W większości firmy ubezpieczeniowe nie zwrócą poniesionych kosztów, jeżeli

 

 • szkoda powstała wskutek działań wojennych, zamieszek czy rozruchów;
 • uczestniczenia w działaniach przestępczych;
 • w wyniku uczestniczenia ubezpieczonego w bójce;
 • w wyniku próby samobójczej, samookaleczenia;
 • umyślnego lub rażąco niedbałego działania ubezpieczonego;
 • gdy ubezpieczony był pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających;
 • nie posiadał ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem;
 • gdy zbiegł z miejsca wypadku.Punkt informacyjny
Polskiego Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:
Punkt informacyjny czynny:
w godzinach 8.00 - 20.00
Tel. + 48 22 551-51-01
Fax. + 48 22 551-51-99
e-mail:interwencja@pbuk.pl

 

 drukuj